Học viên new talent

Trang chủ | Hoạt động ngoại khóa

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Cập nhật: 26/3/2015

Cám ơn các em đã dành những tình cảm tốt đẹp cho các Thầy Cô và nhân viên của New Talent nhân ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2013

Đây là những cánh thiệp mà các em đã dành nhiều công sức, tình cảm và cả sự sáng tạo nữa để làm ra. Chúng tôi sẽ nhớ mãi những kỹ niệm này! 

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

Những cánh thiệp 20/11 từ học viên New Talent

^ Back to Top